Statement from the Free Sven Support Group

English

On the 24th January 2018, Sven and Natasha were in court on charges of “Conspiracy to Blackmail”, accused of attempting to close down a notorious animal testing laboratory in the UK, Huntingdon Life Sciences (HLS) – now rebranded Envigo. Sven was sentenced to five years in prison. Natasha was sentenced to two years in prisons, suspended for two years. This means she is not in prison but if she breaks any rules she will be taken there. Please see the recent statement from Natasha who is stepping back from the public support campaign to begin to heal from these many years of stress.

The sentencing follows an extremely long, stressful time spent on bail (5.5 years) waiting for these proceedings. After many years of working hard on their case, they both chose to enter a non-cooperative plea deal and entered guilty pleas.

HLS / Envigo are a contract testing laboratory that were exposed multiple times for gross misconduct and animal cruelty. This has included cutting open monkeys whilst still alive and punching beagle puppies. HLS / Envigo test a wide range of substances on most types of animal, ranging from components for food industries to chemicals. As a result, the SHAC (Stop Huntingdon Animal Cruelty) campaign was formed to stop the every day cruelty filmed inside this horrendous lab.

The SHAC Campaign was started in 1999 by a group of activists that had successfully stopped two other breeding farms for vivisection animals in the United Kingdom. From these two victories, an idea formed of starting an international campaign against one of the biggest vivisection labs in Europe: Huntingdon Life Sciences (HLS). The successes obtained through relentless pressure over the laboratory’s clients, suppliers and financers have been numerous, also because of the various strategies and tactics used by the campaign. It has been a very long, difficult struggle that cost both sides greatly. Thousands of people have given their contribution to this cause, pouring in endless energy and time. Many groups were created in Europe, in the USA and in South America and the campaign quickly spread across the globe.

The constant work of the campaign made the prices of HLS shares collapse to a level never seen before, forcing the company to the edge of bankruptcy twice. The only reason why they remained open, albeit as a highly dysfunctional mess, was through systematic loans and financial guarantees from the UK government itself. The recent rebranding operation that changed the company’s name in Envigo is nothing but the latest indication of the hardships endured from HLS throughout its history because of the SHAC campaign.

It is not in our interest here as a support group to debate about the specific details of the accusations, we leave this task to lawyers and judges. We believe that solidarity should be based on the affinity with each others ideals. The repression of activists in the United Kingdom has gone beyond any possible limit to stop any form of dissent, sometimes with disproportionate sentences, other times with strict probation rules and limits or even with life long asbos (anti-social behavioral orders) that will condition and influence the freedom of the individuals affected forever.

This has shown the lengths that the repressive authorities even in a so-called ‘democracy’ are willing to go when economic interests are at stakes. This has shown that effectiveness in the fight for liberation has sometimes a cost, a cost that needs to be shared between all of us, to make sure nobody is alone when hit by repression.

For this reason we stand in solidarity with Sven and with all those that in the face of the current state of things decided not to fall in despair and apathy, but took a position for what they believed in and they are paying the price for it. We invite everyone interested to get involved now more than ever: reach out to us via FB or through the campaign email, subscribe to our Newsletter for updates, organize events to raise awareness and keep up the attention on the case, write letters or mail of solidarity. Let’s make our friend and comrade know he is loved and fiercely supported on the outside. The time for solidarity is now!

Please send your letters of support and solidarity to show Sven he is not alone:

Sven van Hasselt A3021ED
HMP Winchester
Romsey Road
Winchester
SO22 5DF
United Kingdom

freesven.org

Dutch

Vandaag, 24 januari 2018, zijn Sven en Natasha veroordeeld voor ‘conspiracy to blackmail’. Ze draaien de bak in omdat ze er van beschuldigd worden geprobeerd te hebben een berucht dierenlab in Engeland, Huntingdon Life Sciences (HLS – tegenwoordig Envigo genaamd) gesloten te krijgen.
Sven is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Natasha kreeg 2 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar opgelegd. Dit betekent dat ze niet vastzit, maar dat ze, wanneer ze niet voldoet aan de voorwaarden, wel direct in de bak terecht komt. Natasha trekt zich terug uit de publieke steuncampagne om de lange jaren van stress te gaan verwerken. Meer uitleg kun je in haar verklaring lezen.
Dit vonnis volgt op een absurd lange en stressvolle tijd (5,5 jaar) waarin Sven en Natasha onder voorwaarden het proces moesten afwachten. Na jaren van voorbereiding, hebben ze er alle twee voorgekozen om schuldig te pleiten zonder inhoudelijk met het OM samen te werken.
HLS/Envigo is een commercieel laboratorium waarvan verschillende keren schandalen over grof wangedrag en dierenmishandeling naar buiten zijn gebracht, waaronder het opensnijden van nog levende apen en het slaan van beagle-puppies. HLS/Envigo test een grote verscheidenheid aan stoffen op bijna alle soorten dieren. Het varieert dan van stoffen voor de voedselindustrie tot chemicalien. Om de dagelijkse wreedheid in het laboratorium te stoppen werd in 1999 de SHAC (Stop Huntingdon Animal Cruelty) campagne in het leven geroepen.

De SHAC-campagne werd gestart door een groep activisten die eerder reeds twee Engelse fokbedrijven voor proefdieren succesvol op de knieen hadden gekregen. Deze twee overwinningen vormden de inspiratie voor het starten van een campagne tegen een van de grootste dierpoeflabratoria in Europa: Huntingdon Life Sciences. Er zijn enorme successen behaald door voortdurende druk op de klanten, leveranciers en financiers van het het lab, onder andere door de verscheidenheid aan tactieken die in de campagne gebruikt werden. Het is een lange, harde strijd geweest die aan beide kanten grote offers heeft gekost. Duizenden mensen hebben bijgedragen aan de campagne en vele groepen zijn ontstaan in Europa, de VS en Zuid Amerika, waardoor de campagne zich snel wereldwijd verspreidde.

De constante druk van de campagne heeft ervoor gezorgd dat de waarde van de HLS-aandelen kelderden als nooit te voren, wat het bedrijf twee keer aan de rand van de financiele afgrond bracht. De enige reden dat zij konden blijven voortbestaan, al was het als een niet-functionerende chaos, was het feit dat zij structurele leningen en financiele garantstellingen kreeg van de Britse overheid.
De recente naamsverandering naar Envigo is dan ook enkel een symptoom van de problemen waar het bedrijf mee te kampen heeft als gevolg van de SHAC-campagne.

Als steungroep zien we er het nut niet van in om hier de details van de aanklachten te bediscussieren, dat laten we aan de advocaten en de rechters. Solidariteit moet gebaseerd zijn op de affiniteit met elkaars idealen. De repressie van activisten in het Verenigd Koninkrijk kent geen grenzen in haar pogingen om iedere vorm van verzet te stoppen.
Soms met absurde straffen zoals deze van Sven en Natasha, dan weer met strenge voorwaarden aan invrijheidstelling of zelfs met levenslange asbos (anti-social behavioral orders – voorwaarden zoals contact- en gebiedsverboden) die leven en vrijheid van de desbetreffende individuen voor altijd zullen beinvloeden.

Dit toont hoe ver de autorteiten bereid zijn te gaan, zelfs in een zogenaamde democratie, wanneer er economische belangen op het spel staan. Dit toont dat er soms een prijs wordt betaald voor effectieve strijd voor bevrijding. Deze prijs moeten wij met ons allen dragen, zodat niemand alleen staat wanneer ze te maken krijgt met repressie.

Daarom zijn wij solidair met Sven en Natasha en met iedereen die er ooit voor gekozen heeft niet te vervallen in wanhoop en apathie, maar te vechten voor datgene waar ze in geloven, en hier nu de prijs voor moeten betalen.
Iedereen wordt meer dan ooit uitgenodigd om betrokken te raken. We zijn te bereiken via facebook of email, meld je aan voor onze nieuwsbrief, organiseer een solidariteitsevent, schrijf solidariteitsbrieven. Laten we er voor zorgen dat onze vrienden en kameraden weten dat ze geliefd en gesteund zijn. Juist nu moeten we solidair zijn!

Stuur Sven een kaartje of brief om te laten zien dat hij niet vergeten is:

Sven van Hasselt A3021ED
HMP Winchester
Romsey Road
Winchester
SO22 5DF
United Kingdom

freesven.org

Polish

24 stycznia 2018, Sven i Natasha zostali skazani na więzienie z zarzutu o „Spisek w celu szantażu”. Sven i Natasha zostali oskarżeni o próbę zamknięcia niesławnego laboratorium testującego na zwierzętach Wielkiej Brytanii – Huntingdon Life Sciences (HLS) które teraz zmieniło
nazwę na Envigo
. Sven dostał wyrok 5 lat pozbawienia wolności a Natasha 2 lata więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Oznacza to że Natasha nie trafi za kratki, chyba że złamie warunki narzucone na nią przez sąd. Prosimy zapoznać się z ostatnim oświadczeniem Natashy, która zdecydowała się wystąpić z publicznej kampanii wsparcia by móc poprawić swój stan po
wielu latach stresu.

Jest to zwieńczenie niezmiernie długiego, stresującego czasu oczekiwania na procedury sądowe po wyjściu za kaucją (5,5 roku). Po wielu latach ciężkiej pracy nad sprawą, oboje zdecydowali się na nie przewidującą współpracy z władzami ugodę, w której przyznali się do winy.

HLS/Envigo to kontraktowe laboratoria testowe, które były wielokorotnie obnażane z powodu poważnych wykroczeń i okrucieństwa wobec zwierząt. Wgrę wchodzi między innymi nacinanie i otwieranie żywych małp oraz przebijanie szczeniaków. HLS/Envigo testuje szeroką gamę substancji na większości rodzajów zwierząt, od składników żywności począwszy, na
chemikaliach kończąc. W rezultacie powstała kampania SHAC (Stop Huntingdon Animal Cruelty – Zatrzymać Okrucieństwa Huntingdon na Zwierzętach), mająca zatrzymać codzienne okrucieństwa sfimlowane wewnątrz tych obrzydliwych laboratoriów.

Kampanię SHAC rozpoczęła w 1999 roku grupa aktywistek, którym udało się powstrzymać dwie hodowle zwierząt na potrzeby wiwisekcji w Wielkiej Brytanii. Z tych dwóch zwycięstw powstał pomysł aby rozpocząć międzynarodową kampanię przeciwko największym laboratoriom wiwisekcyjnym w Europie: Huntingdon Life Sciences (HLS). Kampania odniosła liczne
sukcesy, które zawdzięczała wywieraniu nieustającej presjji na klientach laboratoriów, dostawcach i finansistach, a także różnorodności taktyk i startegii. To była bardzo długa i trudna walka kosztująca obie strony bardzo dużo. Tysiące osób uczestniczyło w kampanii oddając nieskończone
pokłady energii i czasu. W Europie, USA i południowej Ameryce powstało wiele grup i kampania szybko rozprzestrzeniła się na cały świat.

Ciągła praca kampanii sprawiła, że ceny udziałów HLS załamały się do poziomu dotąd nie spotykanego, ciskając firmę dwukrotnie na krawędź bankructwa. Jedyny powód, dla którego są jeszcze otwarci (swoją drogą już jako dysfunkcyjny bajzel), to systematyczne pożyczki i gwarancje
finansowe od samego rządu Wielkiej Brytanii. Niedawna zmiana nazwy na Envigo to nic innego niż ostatnia oznaka trudności z jakimi boryka się HLS w wyniku kampanii SHAC.

Nie leży w naszym interesie, jako grupy wsparcia, debatować szczegóły oskarżenia, zostawiamy to zadanie prawnikom i sędziom. Wierzymy, że solidarność powinna wyrastać z naszych więzi z ideami towarzyszek. Represje aktywistek w Wielkej Brytanii przekroczyły wszelkie możliwe
granice. Aby powstrzymać jakąkolwiek formę sprzeciwu, czasam przybierają formę nieproporcjonalnych wyroków takich jak te, innym razem mocno ograniczających zasad zwolnienia warunkowego lub dożywotnich ‘asbos’ (anti- social behavioral orders – nakazami i ograniczeniami dla osób wykazujących zachowania anty-społeczne), które na zawsze ograniczają wolność skazanych osób.

To wszystko tylko pokazuje, jak daleko represyjny aparat władzy jest w stanie się posunąć, gdy zagrożone są interesy ekonomiczne. Pokazuje to też, że efektywna walka o wyzwolenie czasem kosztuje, a koszt ten musimy podzielić między nami wszystkimi, aby mieć pewność, że nikt nie pozostanie sam gdy dosięgną go represje.

Dlatego stajemy solidarnie ze Svenem i z wszystkimi tymi, którzy i które widząc w jakich czasach żyjemy nie poddały się depresji czy apatii, ale zrobiły to w co wierzą i teraz za to płacą. Zapraszamy bardziej niż kiedykolwiek wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w sprawę: napiszcie do nas przez FB albo mejla kampanii, subskrybuujcie nasz Newsletter po najnowsze informacje, organizujcie wydarzenia uświadamiające o sprawie i śledźcie sprawę, piszcie listy solidarnościowe. Powiedzmy naszym przyjaciołom i towarzyszkom, że są kochane i zaciekle wspierane na zewnątrz. Czas na solidarność jest teraz!

Piszcie listy wspierające by pokazać Svenowi, że nie jest sam:

Sven van Hasselt A3021ED
HMP Winchester
Romsey Road
Winchester
SO22 5DF
United Kingdom

freesven.org

Mile widziane znaczki i koperty z adresem zwrotnym.

Russian

Заявление / Свен и Наташа

24 января 2018 Свен и Наташа были осуждены по обвинениям в “Вымогательстве” и отправлены в тюрьму. Обвинение строится на участии осужденных в попытках закрыть печально известную лабораторию Huntingdon Life Sciences (HLS, позже сменили имя на Envigo) в Великобритании, проводившую опыты на животных. Свен получил 5 лет тюрьмы, и Наташа получила условное наказание в размере 2 лет. Это значит, что она не будет сидеть в тюрьме, но если нарушит какие-либо правила, то будет арестована и будет должна отсидеть срок. Вы можете также прочитать на недавнее заявление Наташи о неучастии в публичной кампании поддержки, чтобы залечить всё, что принесли годы стресса репрессий.

Приговор является продолжением крайне долгого и мучительного периода жизни под залогом (5 с половиной лет) в ожидании суда. После нескольких лет скрупулёзной работы над делом, Свен и Наташа выбрали сделку (без сотрудничества) о признании вины по некоторым обвинениям.

HLS / Envigo – контрактная испытательная лаборатория, являющаяся причиной множественных скандалов в связи с жесткостью по отношению к животным и различного рода нарушениями. Например, вскрытия обезьян заживо, или избиение щенков. HLS / Envigo тестирует широкий спектр веществ на многих видах животных, начиная компонентами для пищевых индустрий и заканчивая химикалиями. В качестве реакции общественности, была организована кампания SHAC (Stop Huntingdon Animal Cruelty), целью которой было остановить то, что было запечатлено на съёмках внутри этих кошмарных лабораторий – каждодневные пытки, убийства и жестокость.

Кампания SHAC началась в 1999 году с инициативы группы активистов, которая уже успешно остановила деятельность двух других вивисекторских лабораторий в Соединённом королевстве. После опыта двух победных кампаний, появилась идея формирования международной кампании за закрытие одной из самых больших испытательных лабораторий в Европе – Huntingdon Life Sciences (HLS). В ходе кампании было успешно достигнуто многое, путём давления на заказчиков лаборатории, их спонсоров и поставщиков, в том числе благодаря широкому разнообразию стратегий и тактик, использованных в ходе кампании. Это была очень долгая и сложная борьба, которая стоила многого обеим сторонам. Тысячи людей серьёзно вложились в этот бой, отдавая бесконечные силы и время. Были созданы множество групп – в Европе, США или например в Южной Америке, и кампания быстро распространилась по всему миру.
Непрерывная работа активистов привела к небывалому краху акций HLS, дважды доведя компанию к банкротству. Единственной причиной того, почему HLS осталась открытой, несмотря на постоянное нарушение их деятельности, является систематическое кредитование и финансовые гарантии со стороны британского правительства. Недавний ребрендинг и изменение названия компании на Envigo является ничем иным, как последним из индикаторов трудностей, которые передались от HLS с историей кампании SHAC.

Мы предоставляем дебаты о специфических деталях обвинения судьям и адвокатам, и не в наших интересах, как группы поддержки, этим заниматься. Мы верим, что солидарность должна быть основана на взаимной близости наших идеалов. Репрессии против активистов в Англии зашли далеко за любую мыслимую границу, в погоне за обезврежеванием любой формы инакомыслия. Иногда с помощью таких вот тюремных приговоров, а иногда посредством строгих правил и лимитов условного срока, или даже пожизненных ASBO (anti- social behavioral orders), которые навсегда определили и повлияли на свободу людей.

Всё это отлично показало, как далеко могут зайти репрессивные власти (даже в т.н. “демократии”), когда речь заходит экономических интересах. Это также показало, что эффективность борьбы за свободу иногда имеет свою цену, которая должна быть разделена между нами всеми. Так, чтобы когда ударят репрессии, никто не остался в одиночестве.

Поэтому мы солидарны со Свеном и Наташей и всеми теми, кто в обстоятельствах сегодняшних дней не поддались отчаянию и апатии, а решили твёрдо стоять за свои убеждения, за то, во что верят, и платят за это определённую цену. Сейчас мы, как никогда, приглашаем всех заинтересованных присоединиться: свяжитесь с нами через Фейсбук или электронную почту, подпишитесь на нашу новостную летну для обновлений, организуйте мероприятия для распространения информации и привлечения внимания к делу. Пишите письма солидарности. Давайте дадим нашим подругам, друзьям и товарищам знать, что мы их любим и горячо поддерживаем с другой стороны тюремного забора. Пришло время для солидарности!

Пожалуйста, посылайте Свену и Наташа ваши солидарные письма, поддержите их и покажите им, что они не одиноки:

Sven van Hasselt A3021ED
HMP Winchester
Romsey Road
Winchester
SO22 5DF
United Kingdom

freesven.org

Czech

Vyjádření / Svobodu Svenu and Nataše

24. ledna 2018, Sven a Nataša, obvinění z tzv. “trestného činu” vydírání, byli odsouzeni za podílení se na pokusech o uzavření nechvalně proslulou testovací laboratoř v UK, Huntingdon Life Sciences (HLS) – dnes po rebrendingu již známá jako Envigo.

Sven dostal 5 let ve vězení and Nataša dostala podmínku na 2 roky. Znamená to, že nebude se nacházet ve vězení, ale půjde sedět, když poruší jakákoliv uložená pravidla. Můžete se podívat na nedávné prohlášení Nataši, která ustupuje od veřejné podpůrné kampaně a bude se snažit uzdravovat po mnoha letech stresu represí.

Je to pokračováním extrémně dlouhého, stresově vytíženého období, straveného na kauci (5 a půl let) v čekání na soud. Po letech tvrdé práci na svém případě, dvojice se rohodla pro nekooperativní dohodu o uznání viny a přijali některá obvinění.

HLS / Envigo je kontraktní testovací laboratoř, která se stala terčem mnohonásobných skandálů kvůli rozličným deliktům a extrémní krutosti vůču zvířatům. Zahrnovalo to pitva živých opic, nebo například mlácení štěňat. HLS / Envigo testuje široké spektrum látek na většině druhů zvířat, počinaje komponenty pro jidelné industrie až k různým chemikáliím. To všechno vedlo ke vzniku kampaně SHAC (Stop Huntingdon Animal Cruelty), cílem které bylo zastavit všechno, co bylo natočeno uvnitř těchto příšerných laboratoří – vraždy a každodenní krutost.

Kampaň SHAC byla založena v roce 1999 skupinou aktivistů/ek, která už tehdy úspěšně zastavila dva vivisekčních zvířecích chovů v Anglii. Minulá vítězství pomohly ke vzniku nápadu na novou mezinárodní kampaň proti jedné z největších vivisekčních laboratoří v Evropě: Huntingdon Life Sciences (HLS). Kampaň dosáhla množství úspěchů, dosaženého pomoci neúnavného tlaku na klienty laboratoře, její dodavatele a sponzory, také díky použití různých strategií a taktik kampaně. Byl to hrozně dlouhý, složitý boj, který stál hodně pro obě strany. Tisíce lidí příspěli k věci, a vložili svou nekonečnou energii a čas. V Evrope, USA a tzv. Jižní Americe vznikla spousta skupin, a kampaň se rychle rozšířila po celém světě.

Neustálá činnost kampaně způsobila nevídaný kolaps akcií HLS, a dvakrát přivedla společnost na pokraj bankrotu. Jediné, co udrželo firmu při životě nehledě na veškerou sabotáž její činnosti, byly systematické půjčky a finanční podpora samotné britské vlády. Nedávné přeznačkování, po kterém se jméno společnosti HLS změnilo na Envigo je ničým jiným, než poslední indikace komplikací, která byla způsobena HLS v důsledku činnosti kampaně SHAC.

Není v naším zájmu jakožto skupiny podpory, debatovat o specifických detailech obvinění, přenecháváme to soudcům a právníkům. Věříme, že solidarita se musí zakládat na vzájemné afinitě mezi našími ideály. Represe proti aktivistkám/ům jde přes veškeré možné hranice a limity ve snaze zneškodnit jakékoliv formy disentu, občas pomoci takovýchto rozsudků, jindy pomoci striktních probačních nařízení a limitů, a někdy dokonce doživotními ASBO (anti- social behavioral orders), které upravovaly a navždy ovlivňovaly svobodu osob.

Ukázalo nám to, jak daleko může zajít represivní vláda dokonce v tzv. “demokracii”, když ve hře jsou ekonomické zájmy. Také to ukázalo, že efektivita boje za svobodu někdy něco stojí, stojí to cenu která musí být rozdělena mezi námi všemi, aby nikdo nezůstal sám, když udeří represe.

Z tohoto důvodu jsme solidární se Svenem a Natašou a všemi těmi, kteří nepropadli zoufaství a apatii před realitou současného stavu věcí, ale postavili se za to, čemu věří a platí za to cenu. Teď jako nikdy předtím zveme všechny kdo má zájem připojit se: zkontaktujte nás na Facebooku nebo přes mailovou adresu kampaně, odebírejte náš newsletter pro zprávy, organizujte akce pro zvýšení povědomí a šíření informací o případě, pište solidární dopisy nebo maily. Ať naši kamarádi a kamarádky, soudruzi a soudružky vědí že na druhé straně vězeňské zdi jsou milovány a podporovány. Právě teď nadešla chvíle pro solidaritu!

Prosím ukažte, že Sven a Nataša nejsou v tom sami a posílejte podpůrné a solidární dopisy:

Sven van Hasselt A3021ED
HMP Winchester
Romsey Road
Winchester
SO22 5DF
United Kingdom

freesven.org